Base

Name

David K. Kranz

Bio

פיטום הקטורת לקריאה  10 spinned article here

http://tov1.net/up/44.zip

Spun

{הגורמים|הסיבות|המוסדות} לאמירת פיטום הקטורת

 

שחזור {של|מסוג|שהיא|מטעם|ששייך ל|השייך|הנקרא|המתקיימות מטעם} מזבח הזהב {עליו|על גביו|באחריותו|לתכנן אותו|הוא צריך|על הפרקט|להמציא אותו|אודותיו} הוקטרה הקטורת במשכן

 

התפילות שחרית ומנחה נאמרו {מתקופת|מזמן|בעת|בזמן} הקרבת התמיד {של|מסוג|שהיא|מטעם|ששייך ל|השייך|הנקרא|המתקיימות מטעם} שחרית, ובעת הקרבת קרבן התמיד {של|מסוג|שהיא|מטעם|ששייך ל|השייך|הנקרא|המתקיימות מטעם} {אחת|בין|אחת בלבד|בודדת|רק אחת|פעם|פעם אחת|1} הערביים. קרבנות {הם|הינם|אלו|הם ככל הנראה|מהווים|צריכים להיות|זה|יכולים להיות} הובאו {עם|יחד עם|בשיתוף|יחד|בעזרת|בעלי|תוך שימוש|שיש להן} קטורת. {כיום|כעת|בשנים האחרונות|בימינו|בעת הזו|היום|הפרקט כיום נהפך למוצר שמצוי בבתים רבים} התפילות {אלו|אלה|מסוג זה|הנ”ל|האלו|הללו|כדוגמת אלו|אילו} נאמרות {בשטח|בענף|במקום|בסקטור|באתר|בתחום} הקרבנות, ולכל רכיבי ההקרבה {עלינו|יש עלינו|יש צורך|יש|עליכם|חיוני|מוטל עלינו|אנו צריכים} {מקום|אזור|שטח|מקום מתאים|מקום פנוי|חלק|אתר|מקום שראוי} {האולטימטיבי|הראוי|המתאים|המוצלח|הכדאי} בתפילה. {כן|לכן|כך|אכן|בהחלט|ולכן} {במסגרת|כחלק מ|במהלך|לאורך|בתבנית|לפי|בתקופת} מנהג הספרדים והתימנים {אומרים|מחליטים|קובעים|מתבטאים|חושבים} פטום הקטורת {אחת|בין|אחת בלבד|בודדת|רק אחת|פעם|פעם אחת|1} {ראשית|קודם כל|תחילה|בראשית הדרך|בתחילת} תפילת שחרית ופעם {ראשית|קודם כל|תחילה|בראשית הדרך|בתחילת} תפילת {המתנה|התשורה|המנחה}. {שוב|עוד פעם|שוב פעם|ושוב|בחזרה|פעם נוספת|שוב ושוב|חזור} שאומרים {לאחר|אחרי|בסיומה של|בסיום|כעבור|עם סיומה של|עם תום|לא לפני} שחרית {הוא|הינו|זה|הוא למעשה|הנו|נקרא|נולד|משמש} {מכיוון|מפני|מפני ש|בגלל ש|כיוון|בגלל} המחלוקת {עם|יחד עם|בשיתוף|יחד|בעזרת|בעלי|תוך שימוש|שיש להן} האשכנזים.

 

{במסגרת|כחלק מ|במהלך|לאורך|בתבנית|לפי|בתקופת} המסורת, קטע “פיטום הקטורת” {הוא|הינו|זה|הוא למעשה|הנו|נקרא|נולד|משמש} אחד מהטקסטים היחידים מימי {חלל|חדר|מקום|אזור|מרחב|בית} {נוסף|נספח|שני|אחר|נלווה|משני|לפרטים נוספים} {בהם|בם|בתוכם|שבהם|אשר בהם|עליהם|שבם|שהינם} {אסור|יש להמנע מ|לא מומלץ|אין|לא כדאי|לא רצוי} מחלוקת {אחת|בין|אחת בלבד|בודדת|רק אחת|פעם|פעם אחת|1} תנאים (בייחוד {אחת|בין|אחת בלבד|בודדת|רק אחת|פעם|פעם אחת|1} {חלל|חדר|מקום|אזור|מרחב|בית} שמאי ובית הלל). {בנוסף|יתרה מזאת|חוץ מזה|מלבד זאת|כמו כן|יתרה מכך|דבר נוסף|וגם} {בעיה|אי נעימות|מקרה|בעייה קשה|עניין|מצוקה|תקלה|נושא} הקטורת {היה|הינו|נעשה|נהיה|שימש|היווה|נמכר בשם|נקרא} {משמעותי|ניכר|עיקרי|בעל משמעות|מרכזי|חשוב|מהותי|ממשי} בוויכוח {אחת|בין|אחת בלבד|בודדת|רק אחת|פעם|פעם אחת|1} הפרושים לצדוקים ולאחר מכן {אחת|בין|אחת בלבד|בודדת|רק אחת|פעם|פעם אחת|1} {היהודים|בני העם היהודי|בני העם היהיודי} הרבניים ובין הקראים, {במיוחד|בעיקר|באופן מיוחד|מאוד|סופר|בייחוד|באופן ספציפי|ביותר} {לקראת|לצורך|עבור|לפני} {יום|ימים|מספר ימים|זמן|עת|יום שלם} הכיפורים, {בה|שבה|בתוכה|בו|אותה|במדינה|שבו} {מגיע|בא|נכנס|מיוצר} הכהן {הגדול|הממשי|העצום|הרחב|החשוב|המסיבי|המשמעותי} {לתוך|אל|בתוך} קדש הקדשים {עם|יחד עם|בשיתוף|יחד|בעזרת|בעלי|תוך שימוש|שיש להן} קטורת. {במסגרת|כחלק מ|במהלך|לאורך|בתבנית|לפי|בתקופת} הצדוקים {היה|הינו|נעשה|נהיה|שימש|היווה|נמכר בשם|נקרא} {חשוב|חיוני|מומלץ|כדאי|חשוב מאוד|נחוץ|צריך|ראוי} {לגרום|להביא|לעשות} {קודם|ראשית|קודם כל} קטורת (“כי בענן אראה {על|אודות|על גבי|בדבר|על אודות|לגבי|בעניין|בנושא} הכפורת”), והפרושים {היו|שימשו|היוו|שיש} משביעים {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} הכהן {הגדול|הממשי|העצום|הרחב|החשוב|המסיבי|המשמעותי} {לא|ממש לא|איננו|אינו|אינם|אינה|שלא|אינן} יפעל {במסגרת|כחלק מ|במהלך|לאורך|בתבנית|לפי|בתקופת} {ידי|בידי|דרך} הצדוקים (ולאחר מכן “היו {הם|הינם|אלו|הם ככל הנראה|מהווים|צריכים להיות|זה|יכולים להיות} {והן|וגם|גם|וכדלקמן|ואלה|ואלו} פורשים ובוכים” {על|אודות|על גבי|בדבר|על אודות|לגבי|בעניין|בנושא} החשד {ועל|ועל אודות|ואודות|ועל גבי|ולכן|לכן} המחלוקת).


We at Student Development Center thrive to provide our student the best development courses.

october, 2021

No Events

Subscribe From

top
SDC © 2016 - E-Learning Unit
Skip to toolbar